ദേവസഹായം പിള്ളയെ വിശുദ്ധനാക്കിയതിനു പിന്നിലെ അജണ്ട എന്താണ് ?

H -Files – Episode2 യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് പല മിത്തുകൾക്കും ജന്മം നൽകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച്,കാലം മിത്തായി വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ ഒരാളുടെ ചരിത്ര രേഖയാണ് H-Files ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത്.രാജ്യദ്രോഹത്തിലൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട്,പിൽക്കാലത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി മാറിയ നീലകണ്ഠ പിള്ള എന്ന ദേവസഹായം പിള്ള…

Related posts

ക്ഷേത്രം ആവർത്തിച്ചു തകരത്തത് ആരെന്ന് അറിയാം.. പക്ഷെ ക്ഷേത്രപുനരുദ്ധാരണത്തിന് തുരങ്കം വച്ചതാര്?

admin

admin

ക്ഷേത്രം ആവർത്തിച്ചു തകർത്തത് ആരെന്ന് അറിയാം.. പക്ഷെ ക്ഷേത്രപുനരുദ്ധാരണത്തിന് തുരങ്കം വച്ചതാര്?

admin

Leave a Comment