ആരാണ് ദേവസഹായം പിള്ള ? H-Files – Episode 1

യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് പല മിത്തുകൾക്കും ജന്മം നൽകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച്,കാലം മിത്തായി വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ ഒരാളുടെ ചരിത്ര രേഖയാണ് H-Files ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത്.രാജ്യദ്രോഹത്തിലൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട്,പിൽക്കാലത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി മാറിയ നീലകണ്ഠ പിള്ള എന്ന ദേവസഹായം പിള്ള…

Related posts

admin

HFiles Episode 5:സോമനാഥ ക്ഷേത്ര ചരിത്രം (History of Somanatha Temple) PART- 2

admin

ക്ഷേത്രം ആവർത്തിച്ചു തകർത്തത് ആരെന്ന് അറിയാം.. പക്ഷെ ക്ഷേത്രപുനരുദ്ധാരണത്തിന് തുരങ്കം വച്ചതാര്?

admin

Leave a Comment