തത്വമയി H-Files അന്വേഷിക്കുന്നു, വെളിച്ചം കാണാതെ പോയ 1950ലെ ശബരിമല തീവയ്പ്പ് കേസിന് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യത്തെ കുറിച്ച്….. ഭാഗം 1

banner