ക്ഷേത്രം ആവർത്തിച്ചു തകർത്തത് ആരെന്ന് അറിയാം.. പക്ഷെ ക്ഷേത്രപുനരുദ്ധാരണത്തിന് തുരങ്കം വച്ചതാര്?

banner