spiritual

ഒരു ഹിന്ദു നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകങ്ങൾ

banner

പ്രഭാത ശ്ലോകം

ഉണര്‍ന്നെണീക്കുമ്പോള്‍ ഇരുകൈകളും ചേര്‍ത്തുവച്ചു കൈകളെ നോക്കി
കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മീ
കരമദ്ധ്യേ സരസ്വതീ
കരമൂലേ തു ഗോവിന്ദാ
പ്രഭാതേ കരദര്‍ശനം

പ്രഭാത ഭൂമി ശ്ലോകം

തറയെ തൊട്ടു ശിരസ്സില്‍ വെച്ചുകൊണ്ട്

സമുദ്ര വസനേ ദേവീ
പര്‍വതസ്തന മണ്ഡലേ
വിഷ്ണുപത്നീ നമസ്തുഭ്യം
പാദസ്പര്‍ശം ക്ഷമസ്വ മേ

സൂര്യോദയ ശ്ലോകം

ബ്രഹ്മസ്വരൂപമുദയേ
മധ്യാഹ്നേതു മഹേശ്വരം
സായം കാലേ സദാ വിഷ്ണു
ത്രിമൂര്‍തിശ്ച ദിവാകരഃ

സ്നാന ശ്ലോകം

ഗംഗേച യമുനേ ചൈവ
ഗോദാവരീ സരസ്വതീ
നര്‍മദേ സിന്ധു കാവേരീ
ജലേസ്മിന്‍ സന്നിധിം കുരു

ഭസ്മ ധാരണ ശ്ലോകം

ശ്രീകരം ച പവിത്രം ച
ശോക രോഗ നിവാരണം
ലോകേ വശീകരം പുംസാം
ഭസ്മം ത്ര്യൈലോക്യ പാവനം
ഓം അഗ്നിരിതി ഭസ്മ വായുരിതി ഭസ്മ
ജലമിതി ഭസ്മ സ്ഥലമിതി ഭസ്മ
വ്യോമേതി ഭസ്മ സര്‍വം ഹവാ ഇദം ഭസ്മ
മന ഏതാനി ചക്ഷുംഷിം ഭസ്മ
ത്രയംബകം യജാമഹേ
സുഗന്ധിം പുഷ്ടി വര്‍ദ്ധനം
ഉര്‍വാരുകമിവ ബന്ധനാത്
മൃത്യോര്‍മുക്ഷീയ മാമൃതാത്

തുളസീപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോള്‍

3 തവണ

പ്രസീദ തുളസീ ദേവീ
പ്രസീദ ഹരിവല്ലഭേ
ക്ഷീരോദ മഥനോദ് ഭൂതേ
തുളസീ ത്വം നമാമ്യഹം

ആല്‍പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോള്‍

7 തവണ

മൂലതോഃ ബ്രഹ്മരൂപായ
മദ്ധ്യതോഃ വിഷ്ണുരൂപിണേ
അഗ്രതഃ ശിവരൂപായ
വൃക്ഷരാജായ തേ നമഃ

കാര്യ പ്രാരംഭ ശ്ലോകം

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ
സൂര്യകോടി സമപ്രഭ
നിര്‍വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ
സര്‍വകാര്യേഷു സര്‍വദാ
ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും
ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം
പ്രസന്ന വദനം ധ്യായേത്
സര്‍വ വിഘ്നോപ ശാന്തയേ

വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍

ദീപ ജ്യോതി പരബ്രഹ്മം
ദീപം സര്‍വ തമോപഹം
ദീപേന സാധ്യതേ സര്‍വം
സന്ധ്യാ ദീപം നമോസ്തുതേ
ശുഭംകരോതു കല്യാണം
ആയുരാരോഗ്യ വര്‍ദ്ധനം
സര്‍വ്വ ശത്രു വിനാശായ
സന്ധ്യാദീപം നമോനമഃ
ശുഭം കരോതി കല്യാണം
ആരോഗ്യം ധന സമ്പദഃ
ശത്രു ബുദ്ധി വിനാശായ
ദീപ ജ്യോതിര്‍ നമോ നമഃ
ദീപജ്യോതിര്‍ പരബ്രഹ്മ
ദീപജ്യോതിര്‍ ജനാര്‍ദ്ദനാ
ദീപോ മേ ഹരതു പാപം
ദീപ ജ്യോതിര്‍ നമോസ്തുതേ

മംഗള ആരതി ശ്ലോകം

കര്‍പ്പൂര ഗൌരം കരുണാവതാരം
സംസാര സാരം ഭുജഗേന്ദ്ര ഹാരം
സദാ വസന്തം ഹൃദയാരവിന്തേ
ഭവം ഭവാനി സഹിതം നമാമി

മംഗളം ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണു
മംഗളം ഗരുഡദ്വജ
മംഗളം പുണ്ഡരീകാക്ഷം
മംഗളായതനോ ഹരി

സര്‍വ മംഗള മാംഗല്യേ
ശിവേ സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൌരീ
നാരായണീ നമോസ്തുതേ

നീരാജനം ദര്‍ശയാമി
ദേവ ദേവ നമോസ്തുതേ
പ്രസന്നോ വരദോ ഭൂയാഃ
വിശ്വ മംഗളകാരകാ

പ്രദക്ഷിണ ദിശയില്‍ ചുറ്റുമ്പോള്‍

വലതു വശത്തു തുടങ്ങി പ്രദക്ഷിണ ദിശയില്‍ നിന്ന സ്ഥലത്തു തന്നെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചുറ്റുമ്പോള്‍

യാനി കാനിച പാപാനി
ജന്മാന്തര കൃതാനിചാ
താനി താനി വിനശ്യന്തി
പ്രദക്ഷിണം പഠേ പഠേ
പ്രകൃഷ്ട പാപ നാശായ
പ്രകൃഷ്ട ഫല സിദ്ധയേ
പ്രദക്ഷിണം കരോമിത്യം
പ്രസീദ പുരുഷോത്തമാ/പരമേശ്വരീ
അന്യദാ ശരണം നാസ്തി
ത്വമേവ ശരണം മമ
തസ്മത് കാരുണ്യ ഭാവേന
രക്ഷ രക്ഷ പരമേശ്വരാ/ജനാര്‍ദ്ദനാ

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ അവസാനം

കായേന വാചാ
മനസേന്ദ്രിയൈര്‍വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ
പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത്
കരോമിയദ്യത്
സകലം പരസ്മൈ
നാരായണാ
യേതി സമര്‍പയാമി

പഠിക്കുന്നതിനു മുന്‍

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം
വരദേ ജ്ഞാനരൂപിണീ
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി
സിദ്ധിര്‍ഭവതു മേ സദാ

ഭോജനത്തിനു മുന്‍

ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ ഉടനേ

അന്നപൂര്‍ണേ സദാപൂര്‍ണേ
ശങ്കര പ്രാണവല്ലഭേ
ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ സിധ്യര്‍ത്തം
ഭിക്ഷാം ദേഹി ച പാര്‍വതി
മാതാച പാര്‍വതീ ദേവീ
പിതാ ദേവോ മഹേശ്വരഹ
ബാന്ധവാഃ ശിവ ഭക്താശ്ച
സ്വദേശോ ഭുവനത്രയം

ഭക്ഷണ സമയം

ഹരിര്‍ദ്ദാതാ ഹരിര്‍ഭോക്താ
ഹരിരന്നം പ്രജാപതിഃ
ഹരിര്‍വിപ്രഃ ശരീരസ്തു
ഭൂങ്തേ ഭോജയതേ ഹരിഃ

ഭോജനാനന്തര ശ്ലോകം

അഗസ്ത്യം വൈനതേയം ച
ശമീം ച ബഡബാലനം
ആഹാര പരിണാമാര്‍ത്ഥം
സ്മരാമി ച വൃകോദരം

കിടക്കുന്നതിനു മുന്‍

കരചരണ കൃതംവാ
കായചം കര്‍മചം വാ
ശ്രവണ നയനചം വാ
മാനസം വാ അപരാധം
വിഹിതമവിഹിതം വാ
സര്‍വമേ തത് ക്ഷമസ്വാ
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ
ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ

കിടക്കുമ്പോള്‍

രാമസ്കന്ധം ഹനുമന്ദം
വൈനതേയം വൃഗോദരം
ശയനേയസ്സ്മരനിത്യം
ദുഃസ്വപ്നം തസ്യ നസ്യതി
അച്യുതായ നമഃ
അനന്തായ നമഃ
വാസുകയേ നമഃ
ചിത്രഗുപ്തായ നമഃ
വിഷ്ണവേ ഹരയേ നമഃ

Related posts

കര്‍മ്മഫലങ്ങള്‍ -മരണം- പുനര്‍ജന്മരീതി,ഒരു ശാസ്‌ത്രവീക്ഷണം.

SURYA Rajiv

സർവ്വവിഘ്‌നനിവാരണത്തിന് ഗണപതിക്ക്‌ മുന്നിൽ നാളീകേരം ഉടയ്ക്കുന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്ത്?

SURYA Rajiv

കാല ചക്രത്തിന്റെ സത്യം തേടുന്ന മിസ്റ്റിക് യാത്രികൻ

Sanoj Nair

Leave a Comment